Algemene Voorwaarden

Invoering

Deze algemene voorwaarden voor de website die op deze webpagina zijn geschreven, beheren uw gebruik van onze website, ReyTheme toegankelijk op: www.reytheme.com .

Deze voorwaarden zullen volledig worden toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, stemde u ermee in om alle voorwaarden en bepalingen die hier zijn geschreven te accepteren. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze standaardvoorwaarden voor de website.

Minderjarigen of personen onder de 18 jaar mogen deze Website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud die u bezit, bezitten Rey Theme en/of zijn licentiegevers onder deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt van al het volgende:

  • het publiceren van materiaal op de website in andere media;
  • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van materiaal van de Website;
  • het publiekelijk uitvoeren en/of tonen van materiaal van de Website;
  • het gebruik van deze Website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website;
  • het gebruik van deze website op een manier die van invloed is op de toegang van gebruikers tot deze website;
  • het gebruik van deze Website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de Website, of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • betrokken zijn bij datamining, dataverzameling, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;
  • het gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website hebben geen toegang voor u en Rey Theme kan de toegang door u tot alle delen van deze website op elk moment en naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u moet ook vertrouwelijkheid in acht nemen.

Uw inhoud

In deze algemene voorwaarden voor de website betekent “uw inhoud” alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Rey Theme een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in alle media.

Uw Inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Rey Theme behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Uw privacy

Lees het privacybeleid.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd “zoals ze is”, met alle fouten, en Rey Theme geeft geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Ook mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als advies aan u.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zal Rey Theme, noch een van zijn functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid contractueel is. Rey Theme, inclusief zijn functionarissen, directeuren en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze website.

vrijwaring

U vrijwaart hierbij Rey Theme in de ruimste zin van en tegen enige en/of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtsvorderingen, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn onder enige toepasselijke wetgeving, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder dat de overige bepalingen hierin worden aangetast.

Variatie van voorwaarden

Het is Rey Theme toegestaan om deze voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien, en door gebruik te maken van deze website wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig doorneemt.

Opdracht

Het Rey Theme mag zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Rey Theme en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat van ons, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in ons voor de beslechting van eventuele geschillen.

TOP

Subscribe to our newsletter

After you have entered your details, this window will close and you will receive an email asking you to confirm your registration. Only after you have done this you will receive our newsletter from now on. At the bottom of every newsletter we send it is stated how you can change the settings or unsubscribe.